Ga naar hoofdinhoud

Privacy beleid

Uw privacy wordt door mij gerespecteerd. Aanhetwoord streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en ik zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij mij aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens neem ik de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeer ik u over de wijze waarop ik met uw gegevens omga.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij mij achter. Dat zijn persoonsgegevens. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam + achternaam
 • T.a.v. gegevens
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • E-mailadres facturen
 • E-mailadres offertes
 • KvK-nummer
 • Btw-nummer
 • Telefoonnummer
 • Klantnummer
 • Rekeningnummer

Grondslag voor gegevensverwerking

Aanhetwoord mag alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken op basis van een juridische grondslag. Aanhetwoord verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en aanhetwoord, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kan aanhetwoord uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

Ik verwerk uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U informatie te sturen naar aanleiding van het contactformulier

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en aanhetwoord uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting dat voorschrijft.

Bewaartermijn

Ik zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiligingsmaatregelen

Om de persoonsgegevens te beveiligen heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De keuze van deze maatregelen zijn gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens dat aanhetwoord voor jou verwerken (zie artikel 4) en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Ik streef er naar dat deze maatregelen voldoen aan de eisen in artikel 32 van de AVG. Mijn website heeft bijvoorbeeld een SSL certificaat en we maken gebruik van een firewall om misbruik te voorkomen.

Wat doen wij om de persoonsgegevens geheim te houden?

Ik ben verplicht om alle persoonsgegevens die ik voor jou verwerk, geheim te houden voor anderen. Daarbij gaat het om de gegevens die ik van jou ontvang en/of die ik zelf verzamel om ze te verwerken zoals we in onze overeenkomst hebben afgesproken. Hierover spreken we het volgende af:

 • Wij staan ervoor in dat evt. medewerkers zich houden aan deze geheimhoudingsplicht. Daarbij gaat het om medewerkers in de ruimste zin van het woord, dus ook stagiair(e)s en freelancers.
 • Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
  • als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om bepaalde persoonsgegevens met anderen te delen; of
  • als de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben (bijvoorbeeld een klant) uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om deze gegevens met anderen te delen; of
  • als er een wettelijke verplichting is om bepaalde persoonsgegevens aan een andere instantie of persoon, bijvoorbeeld aan het Openbaar Ministerie te verstrekken.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan mij heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u mij verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek kenbaar maken door een e-mail te sturen aan nicole@aanhetwoord.nu of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 06 18130543. Ik streef ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop ik met uw gegevens omga, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik behoud het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via de website bekend worden gemaakt. Ik raad u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met mij opnemen via: Aanhetwoord presentatiecoach, Tel: 06 18130543 E-mail: nicole@aanhetwoord.nu